2671092985 YPAPANTIS 0 LIXOURI, Kefalonia loypo@hotmail.gr